شرح وظایفتلفن داخلی 

پست الکترونیک

وب سایت شخصی 

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

عکس
1- آماده کردن طرح درس

2- حضور در جلسات گروه، ژورنال کلاب و شورای پژوهشی

3- انجام امور محوله از طرف گروه

4- حضور فعال در گروه

5- انتخاب روش ارزیابی مناسب از دانشجویان

6- گزارش نتایج امتحانات به گروه 235

khaksar38@yahoo.co.uk

mkhaksari@kmu.ac.ir

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/mkhaksari

دکترای فیزیولوژی

استاد


محمد خاکساری


cv (Persian)
CV (English)


 254

najafipourh@yahoo.co.uk

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/hnajafi

دکترای فیزیولوژی

استاد


حمید نجفی پور

 236

gsepehri@yahoo.com

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/gsepehri

دکترای فارماکولوژی

استاد


غلامرضا سپهری

CV (Persian)
CV (English)

 229

vsheibani2@yahoo.com

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/vsheybani

دکترای فیزیولوژی

استاد

وحید شیبانی

cv

 259

nshahrokhisa@ yahoo.com

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/nshahrokhi

دکترای فیزیولوژی

دانشیار

نادر شاهرخی ساردو

​​​​CV

 279

Sjokar@gmail.com

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/sjokar

دکترایفیزیولوژی

دانشیار

سیاوش جوکار

cv


 257

manzume@yahoo.com

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/mshamsi

دکترای فارماکولوژی

استادیارمنظومه شمسی میمندی
CV (Persian)
CV (English)
  227 z.soltani@kmu.ac.ir

soltaniy@yahoo.com
  دکترای فیزیولوژی

 استادیا ر

 زهرا
سلطانی

cv
 
  256 masoumeh.nozari@yahoo.com  دکترای علوم اعصاب استادیار معصومه
نوذری

cv
 
  256 

h.bashiri@kmu.ac.ir

bashiry_h@yahoo.com

  دکترای فارماکولوژی استادیارحمیده بشیری

cv 
 
  226 

sh_saberi@kmu.ac.ir

Shdnsbr@yahoo.com

  دکترای فیزیولوژی استادیارشادان صابری

cv 
 

منوی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی