وب سایت شخصی پست الکترونیکآخرین مدرک و رشته تحصیلینام و نام خانوادگیعکس
 http://academicstaff.kmu.ac.ir/mbaronimohsenbarooni@gmail.comاقتصاد سلامتدکترمحسن بارونی

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/tborhanitborhaninejad@yahoo.comمتخصص داخلیدکتر طیبه برهانی


 http://academicstaff.kmu.ac.ir/nkhanjanin_khanjani@kmu.ac.irاپیدمیولوژیستدکتر نرگس خانجانی

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/haghdoostAhaghdoost@kmu.ac.irاپیدمیولوژیستدکتر علی اکبر حقدوست


 http://academicstaff.kmu.ac.ir/rdehnaviehdehnavy@yahoo.comدکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکتر رضا دهنویه

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/zsalariZohreh_salari@yahoo.comمتخصص زنان و زایماندکتر زهره سالاری

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/hsafizadehhsafizadeh@kmu.ac.irمتخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیریدکتر حسین صافی زاده

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/mfarokhniyamehrdad_farrikhnia@yahoo.comمتخصص عفونیدکتر مهرداد فرخ نیا

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/bgarosibgarrusi@kmu.ac.irمتخصص روانپزشکیدکتر بهشید گروسی

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmohsenimohabbat.mohseni@gmail.comدکترای بهداشت عمومیدکتر محبت محسنی http://academicstaff.kmu.ac.ir/mmalakotianm_malakootian@kmu.ac.irدکترای بهداشت محیطدکتر محمد ملکوتیان


 http://academicstaff.kmu.ac.ir/nnakheiN_nakhaeei@kmu.ac.irمتخصص پزشکی اجتماعی و پیشگیریدکتر نوذر نخعی

 http://academicstaff.kmu.ac.ir/avahidiavahidi@kmu.ac.irمتخصص کودکاندکتر علی اصغر وحیدی