معرفی گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی :
 
 
ثصص 

 ارائه دروس معارف اسلامی پس از انقلاب فرهنگی از اقدامات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده  که با هدف آشنایی نسل جوان با اندیشه های دین ، اخلاق ، تاریخ اسلام و تاریخ معاصر در برنامه آموزشی مورد کارشناسی قرار گرفت که می توانست جوانان را با مبانی اسلام آشنا و آنان را در مقابله با افکار و اندیشه های التقاطی آماده تر سازد

با گذر زمان و با توجه به رشد علمی دانشگاه و افزایش سطح نیازهای علمی دانشجویان و تغییر آن نیازها ، و پدید آمدن پرسش های نو برای آنان ضرورت بازنگری در سطح دروس دینی دانشگاهها همگام با کارشناسی دقیق آنها محسوس تر گردید .

این امر مهم از سال 1379در زمرة فعالیتهای معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها قرار گرفت و با تلاش و پیگیری مستمر و بررسی طرحهای مختلف و گردآوری نظرات اساتید و مدیران گروه معارف و کارشناسان موضوع در کمیته برنامه ریزی دروس معارف اسلامی پیگیری شد و از میان طرحها ، طرح اختیاری شدن دروس معارف اسلامی مورد تصویب قرار گرفت . با تصویب این طرح زمینه بررسی موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی فراهم شد  ودر نهایت در مورخ 23/4/83شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبة شماره 542 طرح عناوین دروس معارف اسلامی را به تصویب رساند و دانشجویان از عناوین مطرح در قانون ، 6 عنوان درسی را در12 واحد انتخاب نمایند .

·پس از طرح مذکور ، طبق ابلاغیه شماره 281274/آ مورخ 17/11/85 مصوبه جلسه شماره 579 مورخ 16/12/84شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی برنامه ریزی مصوب گردید 2واحد درسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  اضافه بر سقف واحدهای درسی (12واحد) مصوب کلیه مقاطع کارشناسی پیوسته ،  کارشناسی ناپیوسته و دکتری عمومی ارائه گردد .

·اکنون در حال حاضر نظر به مصوبه جلسه شماره 253 مورخ 16/2/92 شورای اسلامی شدن دانشگاهها در خصوص تصویب درس 2 واحدی دانش خانواده و جمعیت به عنوان جایگزین درس اجباری جمعیت و تنظیم خانواده به دروس معارف اسلامی اضافه گردید . در نهایت :

 

*جمع دروس معارف اسلامی در مقطع دکتری و کارشناسی پیوسته 16واحد *

*در مقطع کارشناسی ناپیوسته 12واحد می باشد