دبیر کمیته منتخب ارتقاء دانشکده پزشکی
 آقای دکترغلامرضا سپهری
دکترای فارماکولوژی
 
  آدرس ایمیل : 
g_sepehri@kmu.ac.ir
 تلفن تماس:
داخلی 236