اعضاء کمیته تخصصی ارتقاء علوم بالینیدبیر کمیته:

خانم دکتر شهناز عالی
 


اعضا کمیته:
 
    آقای دکتر حیات بخش

    خانم دکتر رهنما

    آقای دکتر بهرام پور

    آقای دکتر اصغر کتابچی

    آقای دکتر علی ابراهیمی نژاد

    آقای دکتر شفا

  خانم دکتر سعیده پرورش

  خانم دکتر سالاری

   خانم دکتر فرج زاده

   آقای دکتر علی اسکندری

   آقای دکتر غلامحسینیان