اعضاء کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه

دبیر کمیته:
 
خانم دکتر شهلا منصوری


 
اعضای کمیته:
 
                                                                      
   آقای دکتر افتخار واقفی

    آقای دکتر عرب زاده

    آقای دکتر خاکساری

    آقای دکتر امینی

   آقای دکتر ابراهیمی میمند

   آقای دکتر خزائلی

    آقای دکتر ملکوتیان

  آقای دکتر اسفندیارپور

   آقای دکتر سپهری

   آقای دکتر عبداللهی

  خانم دکتر امینی رنجبر