مسئول دفتر EDO


 آقای دکتر علی رضا امیربیگی

متخصص جراحی عمومی 
 
تلفن تماس :
    33257660
 
آدرس ایمیل: 

ali_amirbeigi@yahoo.com


 کارشناس دفتر EDO:

 خانم ناهید زرین صدف

ارشد مدیریت بهداشت و درمان


تلفن داخلی: 246