اهداف و فعالیتها

اهداف و فعالیتها 

 

 

هدف اصلی تشکیل و گسترش دفاتر توسعه آموزشی را می­توان افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی و مراکز آموزشی زیر مجموعه دانشگاه درفعالیتهای محوری توسعه آموزش در سطح گسترده دانست.
  

 
   
 فعالیت­ها به تفکیک کمیته ­های موضوعی دفاتر توسعه: 
 
 الف.فعالیتهای کمیته پژوهش در آموزش: 
 

- تعيين اولويتهاي پژوهش در حوزه آموزشي خود

- تدارك امكانات كافي جهت Search مقالات

- تهيه آرشيو مقالات و تحقيقات آموزشي

- تشويق اعضاء هيات علمي به انجام تحقيقات آموزشي

- تدارك برنامه­هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي

- اطلاع رساني در زمينه سايتها و ارتباطات آموزشي

- ارتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و ارائه طرحهاي آموزشي جهت تصويب و كارشناسي

 
 
 ب. فعاليتهاي كميته برنامه­ ريزي آموزشي در دفاتر توسعه:
  
 - جلب حمايت و پيگيري ارائه طرح درس Lesson Plan توسط اعضاء هيات علمي

- جلب حمايت گروههاي آموزشي در زمينه تدوين برنامه­ هاي دوره­هاي آموزشي COURS PLAN

- همكاري با گروههاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه­ هاي جاري آموزشي

- مشاركت در برنامه­ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرا و تحقيق شيوه­هاي نوين آموزشي

- بازنگري برنامه­ هاي موجود

- بررسي فرايندهاي آموزشي، آیین نامه­ هاي آموزشي، طرحها، برنامه­ها و فعاليتهاي آموزشي

- بررسي و پيشنهاد برنامه­ هاي جديد

- پيشنهادات جهت رفع نواقص احتمالي

ا -رتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و شركت در برنامه­ هاي مربوطه

 -ارزشيابي برنامه­ هاي آموزشي 
  
ج. فعاليتهاي كميته آموزش اساتید در دفاتر توسعه:
-
نياز سنجي آموزشي اعضاء هيات علمي

- همكاري در طرح و برنامه­ريزي كارگاههاي آموزشي

- تهيه و انتشار مطالب علمي در  زمينه فرايند ياددهي يادگيري

- طرح و برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي در توسعه فرايند آموزش

- توسعه تواناييهاي اساتيد در زمينه تكنولوژي آموزشي

- توسعه تواناييهاي اساتيد در گسترش روشهاي بهينه و نوين آموزش
  د.فعاليتهاي كميته ارزشيابي در دفاتر توسعه:  
  
 - ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان
 
- شاخصهاي ارزشيابي مناسب تواناييها، عملكرد، مهارتها و...

- بررسي مشكلات تحصيلي، افت تحصيلي، موفقيت تحصيلي و ...

- ارزشيابي مدرسين

- بانك اطلاعات فعاليتهاي آموزشي، اجرايي و پژوهشي

- ارزشيابي سيستم آموزشي

- بانك اطلاعات مربوط به فضا، امكانات، تجهيزات، تسهيلات و...

- شاخصهاي آموزشي و تخصصي دانشكده، بالين، درمانگاه، بيمارستان

- پيگيري تهيه و تدوين برنامه­هاي ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي

- گزارش شاخصهاي آموزشي دانشكده، بيمارستان و ارائه راهبردهاي رفع نواقص احتمالي

   
  و . فعاليتهاي كميته آموزش مداوم در دفاتر توسعه:
- نیازسنجی در ارتباط با موضوعات تخصصی

- برقراري ارتباط با گروههاي آموزشي و تدوين برنامه­ هاي آموزش مداوم

- شناسايي روز آمد نيازهاي آموزشي

- تهيه فهرست موضوعات آموزشي

- تعیین اولويتهاي برنامه­ هاي آموزشي

- تعيين مشكلات مربوط به سلامت در ارتباط با موضوع تخصصي بر اساس شواهد

- تهيه فهرست موضوعات آموزشي با هدف كاهش مشكلات سلامتي و افزايش رضايتمندي جامعه