آدرس:

کرمان – انتهای بلوار 22 بهمن- مجتمع دانشگاهی باهنر- دانشکده پزشکی افضلی پور کرمان

کدپستی : 7616914115

ریاست:


034-33257319 -  33257672 
مرکز تلفن:  33257660-4 034

فکس:

034-33257671

پست الکترونیک:

medicalschool@kmu.ac.ir

 
وب سایت دانشکده :

http://sm.kmu.ac.ir