کارکنان آموزش پایه

 مسئول بایگانی

کارکنان آموزش
 

مدیر آموزش

 مهدیه نیک روان

 

میثم لری جعفرآبادی

بتول سام

سیمین احمدی

 فرزانه اسماعیلیداخلی : 360

 

تلفن مستقیم : 33257669

 داخلی : 360داخلی 355


 


 شرح وظایف

شرح وظایف