برنامه کلی اموزش پزشکی عمومی

ترم اول

1-بیوشیمی(1)تئوری                                    2واحد

2- بیوشیمی عملی                                     1واحد

3- آناتومی اندام                                           3واحد

4- روانشناسی                                           2واحد

5- تربیت بدنی(1)                                        1واحد

6- معارف اسلامی(1)                                   2واحد

7- بهداشت(1)                                            2واحد

8- فیزیک پزشکی                                         2واحد

 9- فارسی                                                 3واحد

10- زبان پیش دانشگاهی                              2واحد

11- زبان عمومی                                          3واحد

12- کامپیوتر                                                2واحد

 

 

ترم دوم

1- بیوشیمی(2)                                            3واحد

2- آناتومی تنه                                               4واحد

3- بافت شناسی تئوری                                   3واحد

4- بافت شناسی عملی                                  1واحد

5-بهداشت(2)                                                2واحد

6- معارف اسلامی(2)                                      2واحد

7- زبان انگلیسی(2)                                         3واحد

8- متون اسلامی(تفسیر موضوعی قرآن)               2واحد   

ترم سوم

 

1- آناتومی سروگردن                                         3واحد

2- فیزیولوژی(1)                                                4واحد

3-بهداشت(3)                                                  2واحد

4-زبان تخصصی(1)                                            3واحد

5-تغذیه                                                           2واحد

6-اخلاق و تربیت اسلامی                                    2واحد

7-ژنتیک                                                           2واحد

8-توروآناتومی                                                    2واحد

 

 

ترم چهارم

1-فیزیولوژی(2)                                                5واحد

2-باکتری شناسی تئوری                                  3واحد

3-باکتری شناسی عملی                                  1واحد

4-ویروس شناسی                                           1واحد

5-ایمنی شناسی                                            3واحد

6-تاریخ اسلام                                                 2واحد

7-تربیت بدنی(2)                                             1واحد

8-زبان تخصصی(2)                                           3واحد

 

ترم پنجم

1-پاتولوژی عمومی                                           5واحد

2-جنین شناسی                                             2واحد

3-انگل و قارچ شناسی                                      4واحد

4-انقلاب اسلامی                                            2واحد

 

دوره فیزیوپاتولوژی

1-فارماکولوژی(1)                                             2واحد

2-فارماکولوژی(2)                                              2واحد

3-کارآموزی بهداشت                                          2واحد

4-سمیولوژی(1)                                                2واحد

5-سمیولوژی(2)                                               2واحد

6-فیزیوپاتولوژی ریه                                             2واحد

7-فیزیوپاتولوژی کلیه                                            2واحد

8-فیزیوپاتولوژی گوارش                                         2واحد

9-فیزیوپاتولوژی قلب                                            2واحد

10-فیزیوپاتولوژی غدد                                           2واحد

11-فیزیوپاتولوژی خون                                          2واحد

12-فیزیوپاتولوژی روماتولوژی                                    2واحد

13-پاتولوژی اختصاصی                                          6واحد

14-  اسکیل لب                                                2 واحد

سال اول بالینی

1-کارآموزی جراحی                                              6واحد

2-کارآموزی داخلی                                               9واحد

3-کارآموزی قلب                                                   3واحد

4-کارآموزی عفونی                                               3واحد

5-کارآموزی مغز و اعصاب                                       3واحد

6-کارآموزی ارتوپدی                                              3واحد

7-کارآموزی ارولوژی                                                3واحد

 

سال دوم بالینی

1-کارآموزی اطفال                                              9واحد

2-کارآموزی زنان                                                6واحد

3-کارآموزی رادیولوژی                                           3واحد

4-کارآموزی چشم                                              3واحد

5-کارآموزی گوش و حلق و بینی                             3واحد

6-کارآموزی پوست                                              3واحد

7-کارآموزی روانپزشکی                                         3واحد

 

دروس نظری بالینی

1-بیماریهای جراحی                                         10واحد

2-بیماریهای عفونی                                           3واحد

3-بیماریهای مغز و اعصاب                                   2واحد

4-بیماریهای اطفال                                            6واحد

5-بیماریهای زنان و زایمان                                    4واحد

6-بیماریهای روانی                                             2واحد

7-آمار پزشکی و روش تحقیق                                2واحد

     8-اپیدمیولوژی                                               2واحد    

9-پزشکی قانونی و مسمومیت ها                            2واحد

10-تاریخ و اخلاق پزشکی                                       2واحد

 

 

دوره کارورزی(سال ششم و هفتم پزشکی)

1-کارورزی داخلی                                            16واحد

2-کارورزی جراحی                                             8واحد

3-کارورزی اطفال                                             12واحد

4-کارورزی زنان و زایمان                                       8واحد

5-کارورزی روانپزشکی                                        4واحد

6-کارورزی چشم                                              4واحد

7-کارورزی مغزو اعصاب                                      4واحد

8-کارورزی بهداشت                                           4واحد

9-کارورزی ارتوپدی                                             2واحد

10-کارورزی ارولوژی                                             2واحد

11-کارورزی گوش و حلق و بینی                            2واحد

12-کارورزی پوست                                               2واحد

13-کارورزی قلب                                                  4واحد

14-پایان نامه                                                      6واحد