- برنامه هفتگی نیمسال دوم 95-94 دانشجویان پزشکی

- برنامه امتحانی نیمسال دوم 95-94 دانشجویان پزشکی